ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου,Πραγματεύεται τις κοινές διαπιστώσεις παρατηρητή όταν βρεθεί μέσα σε κινούμενο ανελκυστήρα ή μέσα σε βαρυτικό πεδίο.

Σάββατο 9 Μαΐου 2009

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΑ
Γ γυμνασίου
Θυμάμαι ότι!!!
Ι = V/R ή R=V/I ή
V=I R

ΘΕΜΑ 1

Α) Να διατυπώσετε το νόμο του Οhm και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση που τον περιγράφει.

Β)Χαρακτηρίστε με Σ και Λ τις παρακάτω προτάσεις: Αν τριπλασιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει κάποιον αντιστάτη τότε:
α)Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή
Θυμάμαι ότι!!!
1mA=0,001A

β)Η αντίσταση του αντιστάτη τριπλασιάζεται.
Θυμάμαι ότι η αντίσταση:
Δεν εξαρτάται από την τάση και την ένταση!!!
γ) Η αντίσταση του αντιστάτη παραμένει σταθερή
δ)Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του τριπλασιάζεται

Γ)Μια ηλεκτρική συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V= 50 Volt και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει είναι Ι= 2 m A.Ποια είναι η τιμή της αντίστασης της συσκευής;

Θυμάμαι ότι:
παρ/λη ιδιο V
σειρά ίδια Ι
ΘΕΜΑ 2


Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παράλληλης σύνδεσης;
Β)Απόδειξε τη σχέση που υπολογίζει την ισοδύναμη αντίσταση δύο παράλληλων αντιστατών.
Γ) Δύο αντιστάτες με τιμή αντιστάσεων 8 Ω και12 Ω συνδέονται σε σειρά
και με πηγή τάσης 380 V.
α) Σχεδίασε το κατάλληλο κύκλωμα. όπου θα υπάρχει βολτόμετρο και αμπερόμετρο..
β)Ποια η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης;
γ)Ποια η ολική ένταση και να τη σχεδιάσετε;
δ)Ποια η τάση κάθε αντίστασης
ε)Ποια η θερμότητα που εκλύεται σε κάθε αντιστάτη σε 10s, και πόσο φορτίο περνά;Θυμάμαι ότι:
η θερμότητα Q=I² R t
Σχεδίασε τα διαγράμματα
Q-I,Q-R,Q-t και Q-I²
Θυμάμαι ότι:
η θερμότητα Q=I² R t
ΘΕΜΑ 3


Α)Να διατυπώσετε το νόμο Joule και να γράψετε την αντίστοιχη εξίσωση που τον περιγράφει.

Β)Πως θα μεταβληθεί η θερμότητα που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη –που διαρρέεται από ρεύμα –στοπεριβάλλον.
α) Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος,που τον διαρρέει
β)Αν αλλάξουμε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

Γ)Μια ηλεκτρική συσκευή παρέχει ισχύ 500W και η τάση λειτουργίας της είναι 100V.
α) Να υπολογίσετε την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος.
β)Αν η συσκευή λειτουργεί για χρόνο t=2h, να υπολογίσετε την ενέργεια που αποδίδει η συσκευή σε Kwh και σε Joule.
Θυμάμαι ότι:
η ισχύς P = V I ή P= I² R
ή P=V² /R
Θυμάμαι ότι:
η ενέργεια W=P t

ΘΕΜΑ 4
r
Α)Τι είναι αντίσταση;Που οφείλεται και τι εκφράζει;


R=ρ L/S
Β)Αν διπλασιάσω τομήκος L ενός αγωγού τότε η αντίσταση του
α)θα παραμείνει σταθερή
β)θα διπλασιαστεί
γ)θα υποδιπλασιαστεί
δ)θα τετραπλασιαστεί
Γ)Ένα κύκλωμα αποτελείται από αγωγό,πηγή,διακόπτη,αμπερόμετρο και βολτόμετρο.
α)Σχεδίασε τοκύκλωμα.
β)Αν κλείσω το διακόπτη, καταγράφω τις εξής ενδείξεις από τα όργανα
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ(mA) ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ(V)
200 10
300 15
500 25
Σχεδίασε τη γραφική παράσταση της τάσης (V) σε συνάρτηση με την ένταση (Α)
γ)Ποια η τιμή της αντίστασης του αγωγού; Σχολίασε αν υπακούει στο νόμο του Ohm.
Θυμάμαι ότι:
παρ/λη ιδιο V
σειρά ίδια Ι
ΘΕΜΑ 5


Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης σε σειρά;
Β)Απόδειξε τη σχέση που υπολογίζει την ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών που συνδέονται σε σειρά..
Γ) Δύο αντιστάτες με τιμή αντιστάσεων 6 Ω και3 Ω συνδέονται σε παράλληλα
και με πηγή τάσης 180V.
α) Σχεδίασε το κατάλληλο κύκλωμα. όπου θα υπάρχει βολτόμετρο και αμπερόμετρο..
β)Ποια η τιμή της ισοδύναμης αντίστασης;
γ)Ποια η ολική ένταση και να τη σχεδιάσετε;
δ)Ποια η ένταση κάθε αντίστασης
ε)Ποια η θερμότητα που εκλύεται σε κάθε αντιστάτη σε 10s, και πόσο φορτίο περνά;Θυμάμαι ότι:
η θερμότητα Q=I² R t

Θυμάμαι ότι:
παρ/λη ιδιο V
σειρά ίδια ΙΘΕΜΑ 6

1)Στο σπίτι μας οι συσκευές συνδέονται
α)με σειρά σύνδεση
β)με παράλληλη σύνδεση
γ)με τυχαία σύνδεση
δ)δεν ξερω

2) Διατυπώστε τον ορισμό της έντασης. Ποια η μονάδα μέτρησης της.

Θυμάμαι ότι:
η ένταση I= q/t


3) 2. Αντιστάτης με αντίσταση R=10 Ω μπορεί να συνδεθεί με μπαταρίες 5 V, 10 Vκαι 15 V.
Aν η αντίσταση αντέχει ρεύμα έντασης 1,2 Α προσδιόρισε με ποιες μπαταρίες μπορεί να τη συνδέσεις;
Πόσο φορτίο περνά μέσα από κάθε μπαταρία σε 2 min όταν συnδεθεί η αντίσταση χωρίς να λιώσει λόγω του φαινομένου joule.